Today : 3208 Total : 13513605

HOME > IFC 소식 > 공지사항
출입국관리사무소, 60년 만에 명칭 바뀐다
관리자   18.05.15 1109
출입국관리사무소_명칭_변경_보도자료.hwp


출입국관리사무소, 60년 만에 명칭 바뀐다


- 인천공항 등 6곳은 「출입국‧외국인청」으로, 13곳은 「출입국‧외국인사무소」로 개칭 -

 

□ 출입국 업무를 담당하는 법무부 소속 19개 「출입국관리사무소」의 명칭이 「출입국‧외국인청」과 「출입국‧외국인사무소」로 변경된다.
□ 법무부(장관 박상기)와 행정안전부(장관 김부겸)는 출입국관리사무소에서 제공하는 행정서비스를 국민들이 쉽게 알 수 있도록 출입국관리사무소의 명칭을 60년 만에 개편한다.
 ○ 비교적 기관 규모가 크고 업무량이 많은 인천공항‧서울‧부산‧인천‧수원‧제주출입국관리사무소 등 6개 출입국관리사무소는「출입국ㆍ외국인청」으로,
 ○ 서울남부‧김해‧대구‧대전‧여수‧양주‧울산‧김포‧광주‧창원‧전주‧춘천‧청주출입국관리사무소 등 13개 출입국관리사무소는「출입국ㆍ외국인사무소」로 각각 변경한다.
□ 법무부와 행정안전부는 이 같은 내용을 담은 ‘법무부와 그 소속기관 직제 일부개정령안’을 지난 5월 1일 열린 국무회의에서 심의‧확정하고, 5월 10일 시행한다.

□ 국내 체류하는 외국인수가 200만 명을 넘어서면서 출입국 업무는 단순 출입국 심사뿐만 아니라 체류관리, 난민 업무, 사회통합, 국적 업무 등으로 업무 수행 범위가 보다 확대되고 다양해졌다.
 ○ 특히, 60년대에 ‘관리’ 중심으로 만들어진 출입국사무소 명칭은 외국인을 관리하고 통제한다는 부정적 이미지를 심는다는 지적과 함께 다양해진 외국인 업무를 포괄하는데 한계로 지적되어 왔다.
 ○ 이에, 이번 명칭 변경안을 통해 출입관리사무소 명칭에 ‘관리’를 빼고 ‘외국인’ 용어를 사용함으로써 외국인과 관련한 적극적인 행정 서비스 향상을 기대할 수 있을 것으로 보인다.
□ 박상기 법무부장관도 “출입국 60여 년 역사에 있어 매우 뜻 깊은 일임과 동시에 새로운 출발을 예고하는 것이며, 명칭변경에 걸맞은 선진적이고 수준 높은 출입국‧외국인행정을 구현하여 국가경쟁력 강화에 기여하겠다.”고 말했다.
□ 김부겸 행정안전부장관은 “이번 직제 개정은 단순히 출입국관리사무소의 명칭을 바꾸는 것에 그치는 것이 아니라, 수요자 중심의 새로운 출입국 서비스의 첫걸음을 내딛는 것”이라며, “앞으로 국민과 외국인에게 한발 더 다가가는 출입국․외국인 행정서비스를 제공할 것으로 기대한다.”고 말했다.

5월 20일(일) 외국인력지원(상담)센터 통역가능국가
5월 13일(일), 외국인력지원(상담)센터 통역가능국가
      
41 외국인 근로자 한가위 대잔치 관리자 10.08.15 8514
40 thong bao kham suc khoe mien phi va khai giang lop hoc tieng Han,vi tinh vao ngay 15/8/2010 ngocanh 10.08.12 9641
39 Акция "Бесплатная медицинская помощь" август 2010 관리자 10.08.06 8981
38 АЖИЛААС ХАЛАХЫГ УРЬДЧИЛАН МЭДЭГДЭХ ТУХАЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 관리자 10.08.03 12370
37 무료 버스 운행 charintip 10.08.01 8224
36 манай төвийн үйл ажилгаа 관리자 10.08.01 9905
35 “Сайн дураараа нутаг буцах”-ыг дэмжих хөтөлбөр 김혜린 10.08.01 9534
34 thông báo vê việc thi hùng biện tiếng Hàn 위안옥안(ngoc anh) 10.07.30 8260
33 thong bao ve viec thi hung bien tieng han 위안옥안(ngoc anh) 10.07.30 8531
32 Thong bao ve viec tien hanh luong thuong viec cho lao dong... 관리자 10.07.30 8600
31 Le hoi danh cho nguoi di truMIGRANT SONG FESTIVAL 2010' ngoc anh 10.07.30 8332
30 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP TẠI HÀN QUỐC NGOC ANH 10.07.29 7854
29 센터 개소식 관리자 10.07.22 8617
28 Thong bao chuong trinh giao luu the duc the thao ngay 25/7 ngoc anh 10.07.19 8040
27 인천 외국인 근로자 한마음 체육대회 7월25일(일) 관리자 10.07.18 8252
26 외국인 근로자 7월 정기 무료 진료 관리자 10.07.18 7924
25 한국어 교육 과정 1기 수료식 관리자 10.07.18 8058
24 본 센터가 공식 개소식을 하였습니다. 관리자 10.07.18 8338
23 남동구 자원봉사센터와 업무 협약 체결 관리자 10.07.18 8702
22 인천 의료원과 외국인 근로자 무료진료 협약 체결 관리자 10.07.18 8607
 
  21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 /  
 
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved